دانلود مقاله اندازه گیری جریان سیال با استفاده از امواج التراسونیک

ﻣﻌﺮﻓﻲ جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک

ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞﻫﺎى اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻛﻠﻰ تقسیم بندی ﻣﻰ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ از اﻣﻮاج ﻣﺎﻓﻮق ﺻﻮت اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻰ‌ﺷﻮد:

اﻟﻒ) ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞ ا اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک از ﻧﻮع زﻣﺎن ﻋﺒﻮرى٣ ب) ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک از ﻧﻮع ﻣﻬﺎرى۴ ج) ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک از ﻧﻮع داﭘﻠﺮ۵

ﻧﻮع ﻧﺨﺴﺖ ﻛﻪ ﻋﻤﺪه ﺑﺤﺚ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ آن ﺗﻤﺮﻛﺰ دارد ﺑﺮاى سیالات ﺗﻚ‌ﻓﺎزى اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، از دﻗﺖ ﺑﺎﻻﻳﻰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و قابلیت اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺒﺎدى اﻧﺘﻘﺎل و ﻣﻮارد ﺣﺎﺋﺰ اهمیت از ﻧﻈﺮ ﻣﺎﻟﻰ دارد. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در این، ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک از ﻧﻮع زﻣﺎن‌ﻋﺒﻮرى ﺑﺮاى ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎﻳﺖ ﻋﺴﻠﻮﻳﻪ و ﺑﺮاى اندازه گیری میعانات ﺻﺎدراﺗﻰ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. این جریان سنج کﻪ ﺑﻪ ﺗﺎزﮔﻰ ﺗﺴﺖ و راه‌اﻧﺪازى آن ﺑﻪ اﺗﻤﺎمرسیده ﻣﻰ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ اﺳﺘﻔﺎده از این ﻧﻮع در کﺸﻮر ﻗﺮار گیرد.

دانلود رایگان مقاله انگلیسی با ترجمه
دانلود مقاله آماده مهندسی مکانیک

فهرست مطالب مقاله اندازه گیری سیال با استفاده از امواج التراسونیک

 • ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺟﺮﻳﺎن‌ﺳﻨﺞ اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک
 • جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک از ﻧﻮع زﻣﺎن ﻋﺒﻮری
 • ﻣﺮاﺣﻞ عملکردی جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴک زﻣﺎن ﻋﺒﻮری
 • جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک ﻧﻮع ﻣﻬﺎری
 • جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧیک ﻧﻮع داﭘﻠﺮ
 • ﻣﺰایــﺎ و ﻣﻌﺎیــﺐ ﺳﻴﺴــﺘﻢ‌ﻫﺎی‌اﻧﺪازه‌ﮔﻴﺮی اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴک
 • نکات ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ در ﻃﺮاﺣــﻲ، ﻧﺼﺐ و اﺳﺘﻔﺎده از جریان سنج اﻟﺘﺮاﺳﻮﻧﻴﻚ
 • ﺻﻔﺮ ﻛﺮدن ﺟﺮیان سنج
 • ﻓﺎﻛﺘﻮر ﺟﺮیان سنج
 • تست ابعادی جریان سنج
 • صحت سنجی جریان التراسونیک
 • شیرهای کنترل نویزی
 • نتیجه گیری
دانلود سمینار مکانیک
دانلود سمینار مکانیک

دانلود مقالات مهندسی مکانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.