نکات مهم توسعه بازار سهام

این مقاله ارتباط بین رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام را بررسی می¬کند. ما 34 کشور OECD را در طی سال¬های 1960 و 2012 مطالعه کردیم و مدل اتورگرسیو برداری را برای شناسایی جهت علیت بکاربردیم. • این تحقیق از سه شاخص توسعه بازار سهام برای بررسی روابط هم¬انباشتگی و روابط سببی گرانجر بین سه مجموعه از متغیرها استفاده می¬کند. توسعه بازار سهام • روش¬های برآورد اطلاعات پانل جدید ما را قادر می¬سازد تا ارتباطات سببی (علیتی) مهم در بین متغیرها، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت را شناسایی کنیم.

چکیده توسعه بازار سهام

این مقاله روابط هم¬انباشتگی و روابط علیتی گرانجر را در چارچوب سه متغیره در رشد اقتصادی، تورم و توسعه بازار سهام را بررسی می¬کند. با استفاده از اندازه¬گیری سه شاخص توسعه بازار سهام و بکارگیری مدل اتورگرسیو برداری، 34 کشور OECD را در دوره زمانی 1960-2012 مطالعه کردیم. روش¬های برآورد اطلاعات پانل جدید ما را قادر می¬سازد تا ارتباطات سببی مهم در بین متغیرها، هم در کوتاه مدت و هم در بلند مدت را شناسایی کنیم. کلمات کلیدی: تورم، توسعه بازار سهام، رشد اقتصادی، پانل VAR، علیت گرانجر، کشورهای OECD توجه 1: سهام: توسعه بازار سهام؛ PCGDP: نرخ رشد اقتصادی سرانه؛ INFLR: نرخ تورم توجه 2: سهام به عنوانMARCC, TURNR یا معاملات تعریف می¬شود. توجه 3: MARCC: سرمایه¬گذاری در بازار (سهام)؛ TURNR: نرخ گردش؛ TRADS: سهام تجارت¬شده شکل: مدل پیشنهادی و چکیده گرافیکی
دانلود رایگان مقاله
مشاهده سایر مقالات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.