این صفحه، شامل مقاله ISI با ترجمه فارسی رشته های مختلف دانشگاهی از جمله کامپیوتر، ریاضی، صنایع، مکانیک، مدیریت، برق، هنر و … می باشد. این مقالات توسط مترجمین همان رشته از انگلیسی به فارسی ترجمه شده اند. ترجمه فارسی مقالات در قالب Word ارائه شده است که امکان ویرایش را به دانش پژوهان عزیز می دهد. نسخه انگلیسی مقاله پیش از خرید قابل دانلود است. ترجمه چکیده مقالات نیز جهت مطالعه و بررسی و ارزیابی کیفیت ترجمه ارائه گشته اند.

ترجمه مقالات در انواع رشته های دانشگاهی:

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی

لیست مقالات ISI با ترجمه فارسی مهندسی کامپیوتر

عنوان مقالات ترجمه شده مهندسی کامپیوتر

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.