دانلود سمینار کنترل توان راکتیو در ریزشبکه ها

مقدمه

در دهه‌های اخیر با توجه به پیشرفت‌های فناوری و مسائل زیست‌محیطی به مفهوم تولیدات پراکنده توجه بیش‌تری شده است. افزایش عمق نفوذ تولیدات پراکنده و حضور واحدهای متعدد در کنار یکدیگر مفهوم ریز شبکه را به بار می‌آورد. با توجه به این‌که ریز شبکه‌ها عمدتاً در سطح سیستم توزیع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند، روش‌های کنترلی در سطح ولتاژ بالا نتیجه مناسبی در شبکه فشار ضعیف نخواهد داشت. در بررسی کنترل توان‌راکتیو در ریز شبکه، هدف تولید یک انرژی الکتریکی باکیفیت توان و قابلیت اطمینان مطلوب است. کنترل توان راکتیو

روش‌های کنترلی سنتی موجود عملکرد مناسبی در تقسیم توان راکتیو و بهبود سطح ولتاژ در نقطه اتصال مشترک نداشته، بنابراین نیاز به معرفی روش‌های جدید توسعه‌یافته می باشد که از آن می‌توان به روش کنترل دروپی بهبودیافته، الگوریتم‌های بهینه‌سازی جهت تسهیم توان با در نظر گرفتن محدودیت‌های عملکردی ریز شبکه‌ها، الگوریتم خودتنظیم بهره کنترل‌کننده انتگرالی، الگوریتم سیستم توان راکتیو توسعه‌یافته با بهره‌برداری حداکثری از منابع تولید پراکنده اشاره کرد.

یکی از موارد مهم در کنترل توان‌راکتیو در زمان وقوع خطا می‌باشد که ریز شبکه می‌تواند با تزریق درست توان راکتیو تأثیرات نامطلوب این پدیده را کاهش دهد.

واژه‌های کلیدی: ریزشبکه-توان راکتیو-کنترل ولتاژ-تقسیم توان راکتیو-کنترل درون کنترل‌توان راکتیو در ریز شبکه ها

فهرست مطالب  کنترل توان‌راکتیو در ریز شبکه ها

فصل ۱: مقدمه ۱

۱-۱- مقدمه ۲

فصل ۲: مفاهیم ریزشبکه ۶

۲-۱- مقدمه ۷

۲-۱-۱- تعریف کلی ریز شبکه ۹

۲-۱-۲- مزایای اقتصادی و فنی ریز شبکه‌ها ۹

۲-۱-۳- چالش‌های فنی ریز شبکه‌ها برای شبکه توزیع ۱۰

۲-۱-۴- طبقه‌بندی و طرح مجاز اتصال مولدهای پراکنده به شبکه ۱۲

۲-۱-۵- مطالعات موردنیاز برای اتصال مولدهای پراکنده به شبکه ۱۶

۲-۱-۶- مطالعات پخش بار جهت اتصال DG به شبکه توزیع ۱۷

۲-۱-۷- مطالعات اتصال کوتاه جهت اتصال DG به شبکه توزیع ۱۹

۲-۱-۸- ملاحظات اساسی در مطالعات اتصال کوتاه ۲۰

۲-۱-۹- مشکلات بهره برداری در شرایط جزیره ای ۲۲

۲-۱-۱۰- استفاده از نتایج مطالعات اتصال کوتاه و پخش بار ۲۲

کنترل توان‌راکتیو در ریز شبکه ها
۲-۱-۱۱- کیفیت توان ۲۳
۲-۱-۱۲- مطالعات کیفیت توان جهت اتصال DG به شبکه توزیع ۲۴

۲-۱-۱۳- پدیده‌های کیفیت توان ۲۵

۲-۱-۱۴- تأثیر پدیده‌های کیفیت توان  عملکرد DG ها ۲۷

۲-۲- استراتژی کنترلی ریزشبکه ها ۲۹

۲-۲-۱- بهره‌برداری و مدیریت DG  توسط کنترل‌کننده‌ها ۳۰

۲-۲-۲- کنترل‌کننده ریز منبع MC 30

۲-۲-۳- کنترل‌کننده مرکزی MGCC 31

۲-۲-۴- سیستم مدیریت توزیع DMS 32

۲-۲-۵- سطوح کنترلی در ریز شبکه ۳۲

۲-۲-۶- ساختار کنترلی متمرکز ۳۳

۲-۲-۷- ساختار کنترلی غیرمتمرکز ۳۴

فصل ۳: توان راکتیو ۳۷

۳-۱- توان راکتیو ۳۸

۳-۲- مدیریت توان راکتیو در ریز شبکه ۳۸

۳-۲-۱- الگوریتم به اشتراک گذاری توان راکتیو ۳۹

۳-۳- کنترل دروپ بهبودیافته برای تقسیم توان راکتیو ۴۳

۳-۳-۱- کنترل دروپ سنتی ۴۵

۳-۳-۲- تحلیل خطای به اشتراک‌گذاری توان راکتیو ۴۶

۳-۳-۳- کنترل دروپ بهبود یافته ۴۷

۳-۴- تقسیم توان راکتیو و جبران سازی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ توسط کنترل دروپ ۴۸

۳-۴-۱- طرح ریز شبکه سلسله مراتبی ۴۹

۳-۴-۲- ساختار کنترل اولیه اینورتر ۵۰

۳-۴-۳- حلقه کنترل دروپ بیرونی ۵۰

۳-۴-۴- حلقه‌های کنترل داخلی ۵۲

۳-۴-۵- حلقه امپدانس مجازی خازنی ۵۳

۳-۴-۶- ساختار کنترل ثانویه ۵۶

۳-۴-۷- حلقه جبران ساز توان راکتیو ۵۷

۳-۴-۸- حلقه بهبود ولتاژ ۵۸

۳-۴-۹- جبرانساز هارمونیکی ثانویه ۵۹

۳-۵- کنترل‌کننده PI خودتنظیم برای کنترل توان راکتیو VSC ها ۶۰

۳-۵-۱- بهره‌برداری از ریز شبکه ۶۱

۳-۵-۲- کنترل CSPI 63

۳-۵-۳- ساختار سیستم کنترل CSPI 64

۳-۵-۴- عامل منتقد ۶۵

۳-۵-۵- تنظیم بهره ۶۶
۳-۶- تقسیم دقیق توان راکتیو با استفاده از امپدانس مجازی ۶۸

۳-۶-۱- تحلیل تقسیم توان راکتیو ۶۸

۳-۶-۲- کنترل کننده پیشنهادی ۷۱

۳-۷- استفاده از DSTATCOM به منظور جبرانسازی توان راکتیو ۷۳

۳-۷-۱- ساختار ریز شبکه مورد نظر ۷۳

۳-۷-۲- کنترل و ارتباط به منظور جبرانسازی توان راکتیو ۷۴

۳-۸- کنترل توان راکتیو با وجود محدودیت ولتاژ در حین خطا ۷۹

۳-۸-۱- بیان ریاضی مسئله ۸۰

۳-۸-۲- منابع تولید پراکنده تحت خطای شبکه ۸۲

۳-۸-۳- شناسایی افت ولتاژ ۸۳

۳-۸-۴- طرح کنترلی ۸۵

۳-۸-۵- مفهوم پشتیبانی ولتاژ ۸۶

۳-۸-۶- راه‌حل پیشنهادی ۸۸

۳-۸-۷- دامنه ولتاژ فاز ۸۸

۳-۸-۸- هدف مؤلفه های مثبت و منفی ولتاژ ۸۹

۳-۸-۹- مراجع توان راکتیو ۹۰

فصل ۴: نتیجه گیری و پیشنهاد

۴-۱- نتیجه گیری ۹۳

۴-۲- پیشنهاد ۹۴

مراجع ۹۶

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.